عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر حسن بشیری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری کامپیوتر
08138411529
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف

سمت : مسئول دفتر


تلفن : 08138411558


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

گروه مطالعات و تحقیقات کاربردی

گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

آزمایشگاه مرکزی

گروه فناوری و اطلاعات

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر حسن بشیری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری کامپیوتر
08138411529
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف

سمت : مسئول دفتر


تلفن : 08138411558


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

گروه مطالعات و تحقیقات کاربردی

گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

آزمایشگاه مرکزی

گروه فناوری و اطلاعات