Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر مژگان نجفی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک
08138411556
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف
سمت : مسئول دفتر
تلفن : 08138411558
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
گروه مطالعات و تحقیقات کاربردی
گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
آزمایشگاه مرکزی
گروه فناوری و اطلاعات

 
Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر مژگان نجفی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک
08138411556
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف
سمت : مسئول دفتر
تلفن : 08138411558
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
گروه مطالعات و تحقیقات کاربردی
گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
آزمایشگاه مرکزی
گروه فناوری و اطلاعات