Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر مژگان نجفی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک
08138411556
مدیر
اطلاعیه ها
  • لیست اخرین سیاهه نشریات نامعتبر را از لینک زیر دریافت نمائید.  در آخرین سیاهه تعداد 260 نشریه نامعتبر و 11 نشریه جعلی معرفی شده است
  • http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx
  • لینک نشریات معتبر وزارت علوم  http://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208
    لینک نشریات نامعتبر  http://rppc.msrt.ir/fa/download/category/209
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف
سمت : مسئول دفتر
تلفن : 08138411558
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر مژگان نجفی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک
08138411556
مدیر
اطلاعیه ها
  • لیست اخرین سیاهه نشریات نامعتبر را از لینک زیر دریافت نمائید.  در آخرین سیاهه تعداد 260 نشریه نامعتبر و 11 نشریه جعلی معرفی شده است
  • http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx
  • لینک نشریات معتبر وزارت علوم  http://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208
    لینک نشریات نامعتبر  http://rppc.msrt.ir/fa/download/category/209
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف
سمت : مسئول دفتر
تلفن : 08138411558
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها