Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر مژگان نجفی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک
08138411556
اطلاعیه ها
<h4 style="width:200px; background: #93c800; color: #fff; border-radius:5px; text-align:center; padding:15px; box-shadow: 0px 0px 1px #888888;"> <a href="http://www.hut.ac.ir/university-forms/">فرم ها و آئین نامه های پژوهشی</a></h4>
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف
سمت : مسئول دفتر
تلفن : 08138411558
دانلود ها
<h4 style="width:200px; background: #93c800; color: #fff; border-radius:5px; text-align:center; padding:15px; box-shadow: 0px 0px 1px #888888;"> <a href="http://www.hut.ac.ir/university-forms/">فرم ها و آئین نامه های پژوهشی</a></h4>
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
<a href="url">گروه مطالعات و تحقیقات کاربردی</a> <hr>
<a href="url">گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت</a> <hr>
<a href="url">کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی</a> <hr>
<a href="http://www.hut.ac.ir/lab">آزمایشگاه مرکزی</a>
<a href="url">گروه فناوری و اطلاعات</a> <hr>

 
Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر مژگان نجفی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک
08138411556
اطلاعیه ها
<h4 style="width:200px; background: #93c800; color: #fff; border-radius:5px; text-align:center; padding:15px; box-shadow: 0px 0px 1px #888888;"> <a href="http://www.hut.ac.ir/university-forms/">فرم ها و آئین نامه های پژوهشی</a></h4>
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف
سمت : مسئول دفتر
تلفن : 08138411558
دانلود ها
<h4 style="width:200px; background: #93c800; color: #fff; border-radius:5px; text-align:center; padding:15px; box-shadow: 0px 0px 1px #888888;"> <a href="http://www.hut.ac.ir/university-forms/">فرم ها و آئین نامه های پژوهشی</a></h4>
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
<a href="url">گروه مطالعات و تحقیقات کاربردی</a> <hr>
<a href="url">گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت</a> <hr>
<a href="url">کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی</a> <hr>
<a href="http://www.hut.ac.ir/lab">آزمایشگاه مرکزی</a>
<a href="url">گروه فناوری و اطلاعات</a> <hr>