عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
خانم دکتر نجفی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک
08138411556
member
اطلاعیه ها
  • لیست اخرین سیاهه نشریات نامعتبر را از لینک زیر دریافت نمائید.  در آخرین سیاهه تعداد 260 نشریه نامعتبر و 11 نشریه جعلی معرفی شده است
  • http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx
  • لینک نشریات معتبر وزارت علوم  http://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208
    لینک نشریات نامعتبر  http://rppc.msrt.ir/fa/download/category/209
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف

سمت : مسئول دفتر


تلفن : 08138411558


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
خانم دکتر نجفی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک
08138411556
member
اطلاعیه ها
  • لیست اخرین سیاهه نشریات نامعتبر را از لینک زیر دریافت نمائید.  در آخرین سیاهه تعداد 260 نشریه نامعتبر و 11 نشریه جعلی معرفی شده است
  • http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx
  • لینک نشریات معتبر وزارت علوم  http://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208
    لینک نشریات نامعتبر  http://rppc.msrt.ir/fa/download/category/209
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
محمد علی لطف

سمت : مسئول دفتر


تلفن : 08138411558


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها