عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر مهدی پور عبدلی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی مواد و متالورژی
08138411445
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر احمد قادری حمیدی

تلفن : 08138411459


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر امیر مومنی

تلفن : 08138411513


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احمد حیدرپور

تلفن : 08138411403


پرتال اساتید

faculty member
دکتر صمد قاسمی نجف آبادی

تلفن : 08138411460


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مهدی پور عبدلی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر بهزاد طولمی نژاد

تلفن : 08138411512


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر مهدی پور عبدلی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی مواد و متالورژی
08138411445
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
faculty-member
دکتر احمد قادری حمیدی

تلفن : 08138411459


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر امیر مومنی

تلفن : 08138411513


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر احمد حیدرپور

تلفن : 08138411403


پرتال اساتید

faculty member
دکتر صمد قاسمی نجف آبادی

تلفن : 08138411460


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر مهدی پور عبدلی

تلفن : 08138411111


پرتال اساتید

faculty-member
دکتر بهزاد طولمی نژاد

تلفن : 08138411512


پرتال اساتید

کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها