عکس کاور خود را تغییر دهید
martyr-student-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر هادی دلاوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411504
اطلاعیه ها

دانشجویان شاهد وایثارگر می توانند جهت گرفتن مشاوره به منظور رفع مشکلات درسی خود درطول ترم، درساعات قید شده درجدول زیر به اساتید مشاور مراجعه نمایند.

(اسامی اساتید مشاور در نيمسال اول سال تحصیلی97-96)

رشته نام استاد مشاور ساعات مراجعه دانشجویی
مهندسی برق کنترل -ورودی های94-ارشد دکتر خدابنده

شنبه 11الی 12

سه شنبه 11 الی 12

مهندسی برق الکترونیک دکتر کوکبی دو شنبه 14الی16
مهندسی شیمی دکتر سبحانی یک  شنبه 14الی16
مهندسی کامپیوتر و I.T مهندس فتحیان  شنبه14الی16
مهندسی معدن دکترسرفرازی

یکشنبه 10الی11

سه شنبه10الی11

مهندسي پزشکی مهندس فلاحی

دوشنبه 16الی17

سه شنبه 11الی12

مهندسی مواد دکتر قادری یکشنبه11الی30/12

 

اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر این دانشگاه در مهر ماه سال 1388 با هدف ارتقاء سطح علمي و فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر و همچنین ترويج فرهنگ ايثار و شهادت شروع به کار کرد.

برخی از مهمترین وظايف اين اداره شامل موارد زیر است:

1-رسيدگي به کليه امور تحصیلی دانشجويان شاهد و ايثارگر اعم از مشکلات آموزشی، فرهنگی، رفاهی و.... .
2-طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر.
3-تعيين استاد مشاور براي گروه هاي درسي مختلف در جهت راهنمايي دانشجويان شاهد و ایثارگر
4-برنامه ريزي در جهت انجام امور فرهنگي دانشجويان شاهد و ایثارگر
5-نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی مربوط به دانشجویان شاهد و ايثارگر در دانشگاه
6-رسیدگی به روند تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح و مربوطه
7-رسیدگی به مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر در شوراهای آموزشی، فرهنگی و نهادهای مختلف دانشگاه
8-تنظيم و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهدا و ايثارگران
9- تنظیم برنامه سالانه و تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به ریاست دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
جلیل تقوی طلب
سمت :کارشناس دفتر
تلفن : 08138411203
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
martyr-student-affairs
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتر هادی دلاوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411504
اطلاعیه ها

دانشجویان شاهد وایثارگر می توانند جهت گرفتن مشاوره به منظور رفع مشکلات درسی خود درطول ترم، درساعات قید شده درجدول زیر به اساتید مشاور مراجعه نمایند.

(اسامی اساتید مشاور در نيمسال اول سال تحصیلی97-96)

رشته نام استاد مشاور ساعات مراجعه دانشجویی
مهندسی برق کنترل -ورودی های94-ارشد دکتر خدابنده

شنبه 11الی 12

سه شنبه 11 الی 12

مهندسی برق الکترونیک دکتر کوکبی دو شنبه 14الی16
مهندسی شیمی دکتر سبحانی یک  شنبه 14الی16
مهندسی کامپیوتر و I.T مهندس فتحیان  شنبه14الی16
مهندسی معدن دکترسرفرازی

یکشنبه 10الی11

سه شنبه10الی11

مهندسي پزشکی مهندس فلاحی

دوشنبه 16الی17

سه شنبه 11الی12

مهندسی مواد دکتر قادری یکشنبه11الی30/12

 

اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر این دانشگاه در مهر ماه سال 1388 با هدف ارتقاء سطح علمي و فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر و همچنین ترويج فرهنگ ايثار و شهادت شروع به کار کرد.

برخی از مهمترین وظايف اين اداره شامل موارد زیر است:

1-رسيدگي به کليه امور تحصیلی دانشجويان شاهد و ايثارگر اعم از مشکلات آموزشی، فرهنگی، رفاهی و.... .
2-طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر.
3-تعيين استاد مشاور براي گروه هاي درسي مختلف در جهت راهنمايي دانشجويان شاهد و ایثارگر
4-برنامه ريزي در جهت انجام امور فرهنگي دانشجويان شاهد و ایثارگر
5-نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی مربوط به دانشجویان شاهد و ايثارگر در دانشگاه
6-رسیدگی به روند تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح و مربوطه
7-رسیدگی به مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر در شوراهای آموزشی، فرهنگی و نهادهای مختلف دانشگاه
8-تنظيم و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهدا و ايثارگران
9- تنظیم برنامه سالانه و تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به ریاست دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
جلیل تقوی طلب
سمت :کارشناس دفتر
تلفن : 08138411203
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها