عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دکتر هادی دلاوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411504
مدیر
اطلاعیه ها

 (اسامی اساتید مشاور در نيمسال دوم سال تحصیلی96-95)

رشته

نام استاد مشاور

ساعات مراجعه دانشجویی

مهندسی برق

دکتر خدابنده

یکشنبه 11الی 12

سه شنبه 11 الی 12

مهندسی ربا تیک

دکتر میری پور فرد

یک شنبه 11الی13

مهندسی شیمی

دکتر سبحانی

یک  شنبه 14الی16

مهندسی کامپیوتر و I.T

مهندس فتحیان

چهار شنبه10الی12

مهندسی معدن

دکترسرفرازی

شنبه 14الی16

سه شنبه15الی16

مهندسي پزشکی

مهندس فلاحی

شنبه 14الی15

چهارشنبه 14الی15

مهندسی مواد

دکتر قادری

یکشنبه30/9الی11

 

 

 

اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر این دانشگاه در مهر ماه سال 1388 با هدف ارتقاء سطح علمي و فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر و همچنین ترويج فرهنگ ايثار و شهادت شروع به کار کرد.

برخی از مهمترین وظايف اين اداره شامل موارد زیر است:

1-رسيدگي به کليه امور تحصیلی دانشجويان شاهد و ايثارگر اعم از مشکلات آموزشی، فرهنگی، رفاهی و.... .
2-طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر.
3-تعيين استاد مشاور براي گروه هاي درسي مختلف در جهت راهنمايي دانشجويان شاهد و ایثارگر
4-برنامه ريزي در جهت انجام امور فرهنگي دانشجويان شاهد و ایثارگر
5-نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی مربوط به دانشجویان شاهد و ايثارگر در دانشگاه
6-رسیدگی به روند تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح و مربوطه
7-رسیدگی به مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر در شوراهای آموزشی، فرهنگی و نهادهای مختلف دانشگاه
8-تنظيم و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهدا و ايثارگران
9- تنظیم برنامه سالانه و تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به ریاست دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
جلیل تقوی طلب

سمت :کارشناس دفتر


تلفن : 08138411203


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دکتر هادی دلاوری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
08138411504
مدیر
اطلاعیه ها

 (اسامی اساتید مشاور در نيمسال دوم سال تحصیلی96-95)

رشته

نام استاد مشاور

ساعات مراجعه دانشجویی

مهندسی برق

دکتر خدابنده

یکشنبه 11الی 12

سه شنبه 11 الی 12

مهندسی ربا تیک

دکتر میری پور فرد

یک شنبه 11الی13

مهندسی شیمی

دکتر سبحانی

یک  شنبه 14الی16

مهندسی کامپیوتر و I.T

مهندس فتحیان

چهار شنبه10الی12

مهندسی معدن

دکترسرفرازی

شنبه 14الی16

سه شنبه15الی16

مهندسي پزشکی

مهندس فلاحی

شنبه 14الی15

چهارشنبه 14الی15

مهندسی مواد

دکتر قادری

یکشنبه30/9الی11

 

 

 

اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر این دانشگاه در مهر ماه سال 1388 با هدف ارتقاء سطح علمي و فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر و همچنین ترويج فرهنگ ايثار و شهادت شروع به کار کرد.

برخی از مهمترین وظايف اين اداره شامل موارد زیر است:

1-رسيدگي به کليه امور تحصیلی دانشجويان شاهد و ايثارگر اعم از مشکلات آموزشی، فرهنگی، رفاهی و.... .
2-طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر.
3-تعيين استاد مشاور براي گروه هاي درسي مختلف در جهت راهنمايي دانشجويان شاهد و ایثارگر
4-برنامه ريزي در جهت انجام امور فرهنگي دانشجويان شاهد و ایثارگر
5-نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی مربوط به دانشجویان شاهد و ايثارگر در دانشگاه
6-رسیدگی به روند تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه گزارش به مراجع ذی صلاح و مربوطه
7-رسیدگی به مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر در شوراهای آموزشی، فرهنگی و نهادهای مختلف دانشگاه
8-تنظيم و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهدا و ايثارگران
9- تنظیم برنامه سالانه و تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به ریاست دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
جلیل تقوی طلب

سمت :کارشناس دفتر


تلفن : 08138411203


دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها