عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دکتر علی علوی نیا
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مکانیک، طراحی کاربردی
08138411540
دبیر
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
سید محمدامیر حسینی پناه

سمت : کارشناس دفتر


تلفن : 08138411539


ایمیل : jazb@hut.ac.ir

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دکتر علی علوی نیا
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مکانیک، طراحی کاربردی
08138411540
دبیر
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
سید محمدامیر حسینی پناه

سمت : کارشناس دفتر


تلفن : 08138411539


ایمیل : jazb@hut.ac.ir

دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها