Change your cover photo
Change your cover photo
امید حمیدی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
کارشناس ارشد آمار
08138380520
08138411419
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم شفیعی
سمت : کارشناس ثبت نام و پذیرش - دانش آموختگان
تلفن : 08138411411
تصویر کارشناس
خانم حسینی نیک روش
سمت : کارشناس خدمات آموزشی - مهمان، انتقال و تغییر رشته - شوراي آموزشی
تلفن : 08138411408
تصویر کارشناس
کاظم پارسایی منش
سمت : کارشناس امور کلاسها - صدور گواهی اشتغال به تحصیل
تلفن : 08138411417
تصویر کارشناس
جعفر لطفیان
سمت : کارشناس دبیرخانه آموزش
تلفن : 08138411411
تصویر کارشناس
امیر نامدار منش
سمت : کارشناس امور قراردادها، امتحانات، نظام وظیفه
تلفن : 08138411425
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها

 
Change your cover photo
Change your cover photo
امید حمیدی
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
کارشناس ارشد آمار
08138380520
08138411419
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
تصویر کارشناس
خانم شفیعی
سمت : کارشناس ثبت نام و پذیرش - دانش آموختگان
تلفن : 08138411411
تصویر کارشناس
خانم حسینی نیک روش
سمت : کارشناس خدمات آموزشی - مهمان، انتقال و تغییر رشته - شوراي آموزشی
تلفن : 08138411408
تصویر کارشناس
کاظم پارسایی منش
سمت : کارشناس امور کلاسها - صدور گواهی اشتغال به تحصیل
تلفن : 08138411417
تصویر کارشناس
جعفر لطفیان
سمت : کارشناس دبیرخانه آموزش
تلفن : 08138411411
تصویر کارشناس
امیر نامدار منش
سمت : کارشناس امور قراردادها، امتحانات، نظام وظیفه
تلفن : 08138411425
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها