Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر اکبر حیدرپور
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138411403
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مواد
آزمایشگاه معدن
آزمایشگاه رباتیک
آزمایشگاه شیمی
تجهیزات در حال خرید

 
Change your cover photo
Change your cover photo
دکتر اکبر حیدرپور
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

اطلاعات بیشتر
08138411403
اطلاعیه ها
اعضا هیأت علمی
کارشناسان حوزه
دانلود ها
لینک های مرتبط
زیر مجموعه ها
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مواد
آزمایشگاه معدن
آزمایشگاه رباتیک
آزمایشگاه شیمی
تجهیزات در حال خرید