مهلت رسیدگی به اعتراضات امتحانات

روز امتحان تاریخ امتحان دروس گروه امتحانی و نام استاد تاریخ رسیدگی به امتحانات ساعت
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۳۱۰۰۶۱-۰۱ مبانی پردازش زبان و گفتار کارشناسی مهدی سیفی پور ۱۲/۴/۹۷ ۱۲:۰۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۴۱۰۰۱۵-۰۱ خواص مکانیکی مواد۱ کارشناسی بهزاد طولمی نژاد ۱۳/۴/۹۷ ۸-۱۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۴۱۰۰۲۸-۰۱ مکانیک مواد کارشناسی احسان خادمی ۲۸/۳/۹۷ ۱۴:۰۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۵۱۰۰۳۰-۰۱ سینتیک و طرح راکتور کارشناسی بیژن مدی ۲۸/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۵۱۲۰۰۷-۰۱ بهینه سازی تحصیلات تکمیلی بیژن مدی ۲۸/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۶۱۰۰۲۴-۰۱ الکترونیک۲ کارشناسی امیر اخوان بی تقصیر ۲۷/۳/۹۷ ۸-۱۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۶۱۱۰۲۱-۰۱ الکترونیک۱ کارشناسی شهریار جاماسب ۲۹/۳/۹۷ ۱۴-۱۵
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۷۱۰۰۵۱-۰۱ فلو تاسیون کارشناسی صابره نظری ۲۷/۳/۹۷ ۱۲-۱۴
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۲۱۰۱۰۷-۰۱ تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱(۱بررسی سیستم های قدرت۱) کارشناسی سیدمحمد عظیمی ۲۷/۳/۹۷ ۱۰:۳۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۲۱۱۰۲۵-۰۱ فیلترهای وفقی تحصیلات تکمیلی قاسم علی پور ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۲۱۳۰۳۰-۰۱ رباتیک کارشناسی بهنام میری پور فرد ۲۳/۳/۹۷ ۱۱-۱۲
۱۳۱۰۰۵۵-۰۱ اصول رباتیکز کارشناسی بهنام میری پور فرد ۲۳/۳/۹۷ ۱۱-۱۲
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۲۱۷۰۰۱-۰۱ کیفیت توان تحصیلات تکمیلی رمضانعلی نقی زاده ۳۰/۳/۹۷ ۱۲-۱۳
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۳۱۰۰۰۷-۰۱ زبان تخصصی کارشناسی حسن بشیری ۵/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۳۱۰۰۴۹-۰۱ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی سیما شفاعی ۱۰/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۳۱۰۰۴۹-۰۲ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی کارشناسی سیما شفاعی ۱۰/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۴۱۲۰۳۵-۰۱ ترمودینامیک مواد۲ کارشناسی اکبر حیدرپور ۵/۴/۹۷ کل روز
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۴۱۰۰۵۱-۰۱ شبیه سازی فرآیندهای شکل دهی مواد کارشناسی جواد پاینده پیمان ۲۷/۳/۹۷ ۱۰:۳۰
۱۴۱۲۰۳۷-۰۱ کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد کارشناسی جواد پاینده پیمان ۲۷/۳/۹۷ ۱۰:۳۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۴۱۴۰۰۸-۰۱ فرآیندهای انجماد پیشرفته تحصیلات تکمیلی احمد قادری حمیدی ۲۸/۳/۹۷ ۱۱-۱۳
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۶۱۰۰۲۵-۰۱ مدارهای الکتریکی۱ کارشناسی سمیرا عباسی ۲۹/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۷۱۱۰۰۱-۰۱ چالزنی و انفجار کارشناسی حسام دهقانی ۲۱/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۱۱۶۰۰۲-۰۱ فیزیک ۲ کارشناسی محمد آریاپور ۲/۴/۹۷ ۱۰-۱۱
۱۱۱۶۰۰۲-۰۳ فیزیک ۲ کارشناسی محمد آریاپور ۲/۴/۹۷ ۱۰-۱۱
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۱۱۶۰۰۲-۰۲ فیزیک ۲ کارشناسی مجتبی مظاهری ۲۳/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۱۱۶۰۰۲-۰۴ فیزیک ۲ کارشناسی مژگان نجفی ۲۲/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۱۱۶۰۰۲-۰۷ فیزیک ۲ کارشناسی مژگان نجفی ۲۲/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۱۱۶۰۰۲-۰۵ فیزیک ۲ کارشناسی حمید یوسفی ۲۷/۳/۹۷ ۸-۱۳
۱۱۱۶۰۰۲-۰۸ فیزیک ۲ کارشناسی حمید یوسفی ۲۷/۳/۹۷ ۸-۱۳
۱۱۱۶۰۰۲-۰۹ فیزیک ۲ کارشناسی حمید یوسفی ۲۷/۳/۹۷ ۸-۱۳
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۲۱۰۰۳۹-۰۱ ماشین های الکتریکی ۱ کارشناسی عباس فتاحی می آبادی ۲۷/۳/۹۷ ۱۱-۱۲
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۲۱۰۰۳۹-۰۲ ماشین های الکتریکی ۱ کارشناسی سید محمد مهدی موسوی ۳۰/۰۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۱ شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۱۹ ۱۲۱۰۱۲۰-۰۱ مباحث ویژه کارشناسی محمد حسین دوست محمدی ۳۰/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۱۱۵۰۰۷-۰۱ ریاضی مهندسی کارشناسی لطف الله کریمی ۲۷/۳/۹۷ ۸-۱۰
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۱۱۵۰۰۷-۰۳ ریاضی مهندسی کارشناسی سیاوش رجبی ۲۹/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۱۱۵۰۰۷-۰۴ ریاضی مهندسی کارشناسی اسماعیل فیضی ۲۷/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۱۱۵۰۰۷-۰۵ ریاضی مهندسی کارشناسی محمود پری پور ۲۷/۳/۹۷ ۸-۱۰
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۲۱۰۰۹۷-۰۱ ماشین های الکتریکی ۲ کارشناسی سید محمد مهدی موسوی
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۲۱۰۰۵۸-۰۱ سیستم های کنترل دیجیتال کارشناسی مهدی خدابنده ۹/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۳۱۲۰۵۲-۰۱ مبانی رایانش امن کارشناسی فاطمه امیری ۲۸/۳/۹۷ ۱۱-۱۲
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۵۱۰۰۲۸-۰۱ کنترل فرآیندهای ۲ کارشناسی بیژن مدی ۲۹/۰۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۶۱۱۰۰۸-۰۱ اندازه گیری الکترونیکی کارشناسی رسول باغبانی خضر لو ۴/۴/۹۷ ۰۰
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۷۱۰۰۰۹-۰۱ مکانیک سیالات کارشناسی وهاب سرفرازی ۲۷/۳/۹۷ ۹-۱۱
۱۷۱۰۰۰۹-۰۲ مکانیک سیالات کارشناسی وهاب سرفرازی ۲۷/۳/۹۷ ۹-۱۱
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۲۱۰۰۵۵-۰۱ کنترل فازی(ارشد) تحصیلات تکمیلی هادی دلاوری ۲۸/۳/۹۷ ۱۲:۳۰
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۲۱۳۰۴۶-۰۱ کنترل مدرن کارشناسی بهنام میری پور فرد ۲۳/۳/۹۷ ۱۲-۱۳
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۳۱۱۰۰۳-۰۱ سیگنالها وسیستمها کارشناسی مهدی سیفی پور ۱۲/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۴۱۰۰۴۳-۰۱ زبان تخصصی مواد کارشناسی بهزاد طولمی نژاد ۱۳/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۵۱۰۰۱۱-۰۱ آشنایی با مهندسی شیمی کارشناسی علیرضا بهرامیان ۲۸/۳/۹۷ ۹-۱۱
۱۵۱۰۰۱۱-۰۲ آشنایی با مهندسی شیمی کارشناسی علیرضا بهرامیان ۲۸/۳/۹۷ ۹-۱۱
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۷۱۰۰۰۲-۰۱ زمین شناسی عمومی کارشناسی بهشاد جدیری شکری ۴/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۲ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۰ ۱۷۱۱۰۳۴-۰۱ بررسی های فنی و اقتصادی در معدن تحصیلات تکمیلی مسعود زارع نقدهی ۲۷/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۵۱۰۰۱۸-۰۱ مکانیک سیالات۲ کارشناسی علیرضا بهرامیان ۲۸/۳/۹۷ ۱۰-۱۱:۳۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۶۱۰۰۰۴-۰۱ مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی کارشناسی سمیرا عباسی ۲۹/۳/۹۷ ۱۰:۳۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۶۱۰۰۰۵-۰۱ تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیک های پزشکی کارشناسی محمدباقر خدابخشی ۲۳/۳/۹۷
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۷۱۰۰۱۲-۰۱ روش های تجزیه مواد معدنی کارشناسی مجید رضایی والا ۲۷/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۱۱۲۰۰۱-۰۱ فارسی عمومی کارشناسی سعید عبادی ۲۷/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۱۱۵۰۰۲-۰۱ آمار واحتمالات مهندسی کارشناسی امید حمیدی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۱۱۵۰۰۲-۰۲ آمار واحتمالات مهندسی کارشناسی امید حمیدی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۱۱۵۰۱۰-۰۱ آمار حیاتی و احتمالات کارشناسی امید حمیدی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۲۱۱۰۲۹-۰۱ طراحی سیستم های ریزپردازنده ای کارشناسی محمدرضا آذریون ۲۸/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۴۱۳۰۰۲-۰۱ بررسی فنی و اقتصادی تولید فلزات تحصیلات تکمیلی مهدی پورعبدلی سردرود ۲۸/۳/۹۷ ۱۲:۰۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۵۱۰۰۰۱-۰۱ شیمی عمومی مهندسی شیمی کارشناسی مجید رضایی والا ۲۹/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۵۱۰۰۰۱-۰۲ شیمی عمومی مهندسی شیمی کارشناسی مجید رضایی والا ۲۹/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۳۱۰۰۵۱-۰۱ هوش مصنوعی و سیستم های خبره کارشناسی فاطمه امیری ۲۸/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۴۱۰۰۲۷-۰۱ بلور شناسی و آزمایشگاه کارشناسی اکبر حیدرپور ۵/۴/۹۷
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۴۱۲۰۱۷-۰۱ مواد دیرگداز کارشناسی مهدی پورعبدلی سردرود ۲۸/۳/۹۷ ۱۲:۰۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۵۱۰۰۸۸-۰۱ مهندسی محیط زیست کارشناسی علی قنادزاده ۲۹/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۵۱۲۰۰۴-۰۱ ترمودینامیک پیشرفته تحصیلات تکمیلی علیرضا بهرامیان ۴/۴/۹۷ ۱۰-۱۱:۳۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۷۱۰۰۰۸-۰۱ مقاومت مصالح کارشناسی نیما بابانوری ۱۱/۴/۹۷ ۱۱-۱۲
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ ۱۷۱۰۰۲۸-۰۱ ایمنی بهداشت و محیط زیست کارشناسی بهشاد جدیری شکری ۴/۴/۹۷ ۱۱:۳۰
۳ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۱ جمع
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۲۱۱۰۲۲-۰۱ پردازش تصویر تحصیلات تکمیلی حمید رضا شاه دوستی ۲۹/۳/۹۷ ۹-۱۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۲۱۱۰۳۱-۰۱ پردازش سیگنالهای دیجیتالDSP کارشناسی قاسم علی پور ۱۰/۴/۹۷ ۹:۰۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۲۱۵۰۰۱-۰۱ انرژی های تجدید پذیر تحصیلات تکمیلی سید محمد مهدی موسوی
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۴۱۰۰۴۴-۰۱ جوشکاری و اتصال مواد کارشناسی بهزاد طولمی نژاد ۱۳/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۴۱۲۰۳۱-۰۱ متالورژی جوشکاری کارشناسی بهزاد طولمی نژاد ۱۳/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۶۱۱۰۲۰-۰۱ مدارهای الکتریکی۲ کارشناسی امیر اخوان بی تقصیر ۲۹/۳/۹۷ ۸-۱۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۲۱۰۰۳۰-۰۱ شبکه های عصبی کارشناسی پیام ورشوی جاغرق ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۲۱۳۰۳۹-۰۱ شبکه های عصبی کارشناسی پیام ورشوی جاغرق ۳۰/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۳۱۲۰۴۶-۰۱ تحلیل و طراحی سیستم ها کارشناسی حسن بشیری ۹/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۵۱۰۰۳۳-۰۱ طرح و اقتصاد کارخانه کارشناسی مجتبی رسته ۲۹/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۶۱۱۰۱۷-۰۱ پدیده های بیو الکتریکی کارشناسی سمیرا عباسی ۲۹/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۷۱۰۰۰۴-۰۱ کانی شناسی توصیفی کارشناسی بهشاد جدیری شکری ۴/۴/۹۷ ۱۰:۳۰
۱۷۱۰۰۰۴-۰۲ کانی شناسی توصیفی کارشناسی بهشاد جدیری شکری ۴/۴/۹۷ ۱۰:۳۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۲۱۰۰۸۸-۰۱ سیستم های دیجیتال ۱(مدارهای منطقی) کارشناسی علیرضا کوکبی ۲۷/۳/۹۷ ۱۵:۳۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۲۱۰۰۸۸-۰۲ سیستم های دیجیتال ۱(مدارهای منطقی) کارشناسی محمد حسین دوست محمدی ۰۳/۰۴/۹۷ ۱۱-۱۴
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۳۱۰۰۱۸-۰۱ مدارهای منطقی کارشناسی محسن احمدوند ۹/۴/۹۷ ۱۲-۱۳
۱۳۱۰۰۱۸-۰۲ مدارهای منطقی کارشناسی محسن احمدوند ۹/۴/۹۷ ۱۲-۱۳
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۳۱۰۰۶۳-۰۱ مبانی بینایی کامپیوتر کارشناسی محسن فتحیان ۲۹/۳/۹۷ ۱۵:۳۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۵۱۰۰۲۳-۰۱ انتقال جرم کارشناسی مسعود وصالی ناصح ۲/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۷۱۰۰۱۷-۰۱ زمین شناسی اقتصادی کارشناسی بهشاد جدیری شکری
۴ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۲ ۱۷۱۱۰۳۵-۰۱ کاربرد روشهای هوشمند تحصیلات تکمیلی مسعود زارع نقدهی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۱۱۵۰۰۱-۰۱ ریاضی ۱ کارشناسی محمود خاکسار عشاق ۳۰/۳/۹۷
۱۱۱۵۰۰۱-۰۲ ریاضی ۱ کارشناسی محمود خاکسار عشاق ۳۰/۳/۹۷
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۱۱۵۰۰۱-۰۳ ریاضی ۱ کارشناسی اعظم دولت نژاد ثمین ۲/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۱۱۱۵۰۰۱-۰۴ ریاضی ۱ کارشناسی اعظم دولت نژاد ثمین ۲/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۲۱۱۰۱۲-۰۱ مدارهای مخابراتی کارشناسی حمید رضا شاه دوستی ۲۹/۳/۹۷ ۹-۱۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۲۱۲۰۱۵-۰۱ سیستم های کنترل تطبیقی تحصیلات تکمیلی مهدی خدابنده ۱۱/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۴۱۳۰۱۳-۰۱ خطا در اندازه گیری تحصیلات تکمیلی محمود پری پور
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۲۱۰۰۶۸-۰۱ اقتصاد مهندسی کارشناسی مجتبی رسته ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۲۱۲۰۰۷-۰۱ جبرخطی کارشناسی سیدمحمد عظیمی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۳۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۳۱۰۰۲۲-۰۱ طراحی الگوریتمها کارشناسی فاطمه امیری ۲/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۴۱۰۰۴۵-۰۱ تولید آهن و فولاد کارشناسی صمد قاسمی ۲/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۵۱۱۰۰۵-۰۱ فرآیندهای پتروشیمی کارشناسی علی قنادزاده ۲۷/۳/۹۷ ۱۴:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۵۱۴۰۰۱-۰۱ یکپارچه سازی فرایند تحصیلات تکمیلی ابوالفضل شجاعیان ۳/۴/۹۷ ۱۶-۱۷
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۶۱۰۰۰۸-۰۱ اصول توانبخشی و وسائل و دستگاهها کارشناسی آیلین طلیم خانی ۴/۴/۹۷ ۱۰:۳۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۷۱۱۰۱۱-۰۱ تحقیق در عملیات کارشناسی حسام دهقانی ۲۷/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۲۱۰۰۰۲-۰۱ برنامه سازی کامپیوتر کارشناسی فرزانه زارعی ۲/۴/۹۷ ۱۴:۰۰
۱۲۱۰۰۰۲-۰۲ برنامه سازی کامپیوتر کارشناسی فرزانه زارعی ۲/۴/۹۷ ۱۴:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۳۱۰۰۰۶-۰۱ ساختمان های داده کارشناسی فاطمه امیری ۲/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۳۱۱۰۰۷-۰۱ سیستمهای کنترل خطی کارشناسی سید محمد عماد اولیائی ۲/۴/۹۷ ۸-۱۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۳۱۲۰۵۰-۰۱ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات کارشناسی مجتبی فرهانچی ۹/۴/۹۷ ۱۴:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۴۱۰۰۱۰-۰۱ پدیده های انتقال کارشناسی مسعود وصالی ناصح ۳/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۱۴۱۰۰۳۱-۰۱ پدیده های انتقال کارشناسی مسعود وصالی ناصح ۳/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۴۱۲۰۳۰-۰۱ اقتصاد ومدیریت صنعتی کارشناسی مجتبی رسته ۲۷/۳/۹۷
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۵۱۰۰۲۰-۰۱ انتقال حرارت۱ کارشناسی هادی سبحانی ۵/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ ۱۷۱۰۰۱۵-۰۱ سنگ شناسی کارشناسی بهشاد جدیری شکری ۴/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۵ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۳ جمع ۰۰ ۰۰
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۱۱۱۰۰۸-۰۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام کارشناسی حافظ اسدبیگی ۰۰ ۰۰
۱۱۱۱۰۰۸-۰۲ تاریخ تحلیلی صدر اسلام کارشناسی حافظ اسدبیگی ۰۰ ۰۰
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۱۱۱۰۰۲-۰۱ اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) کارشناسی حمید رضا قربانی مبین ۲۸/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۱۱۱۰۰۲-۰۲ اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) کارشناسی حمید رضا قربانی مبین ۲۸/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۱۱۱۰۰۲-۰۳ اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) کارشناسی حمید رضا قربانی مبین ۲۸/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۱۱۱۰۰۲-۰۴ اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) کارشناسی حمید رضا قربانی مبین ۲۸/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۱۱۱۰۰۲-۰۵ اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) کارشناسی حسین زارع ۳۰/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۱۱۱۰۰۲-۰۷ اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) کارشناسی حسین زارع ۳۰/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۱۱۱۰۱۹-۰۱ آشنایی با دفاع مقدس کارشناسی امیر شالبافیان ۲۹/۳/۹۷ ۸-۹:۳۰
۱۱۱۱۰۱۹-۰۲ آشنایی با دفاع مقدس کارشناسی امیر شالبافیان ۲۹/۳/۹۷ ۸-۹:۳۰
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۲۱۱۰۲۴-۰۱ طراحی سیستم های دیجیتال(FPGA) کارشناسی محمد حسین دوست محمدی ۵/۴/۹۷ ۱۱-۱۴
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۱۱۱۰۰۱-۰۲ اندیشه اسلامی ۱(مبدا ومعاد) کارشناسی محرمعلی احمدی ۲۸/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۱۱۱۰۲۱-۰۱ دانش خانواده و جمعیت کارشناسی فائزه بالایی ۲/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۱۱۱۰۲۱-۰۲ دانش خانواده و جمعیت کارشناسی سید مجتبی حسینی یمین ۰۰ ۰۰
۱۱۱۱۰۲۱-۰۳ دانش خانواده و جمعیت کارشناسی سید مجتبی حسینی یمین ۰۰ ۰۰
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۱۱۱۰۲۶-۰۱ مهارت های زندگی دانشجویی کارشناسی .. لطفی ماهر ۶/۴/۹۷ ۸-۱۰
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۲۱۰۰۸۶-۰۱ مدار الکتریکی ۲ کارشناسی ابوذر تقی زاده سیاهکلرودی ۳۰/۳/۹۷ ۹:۰۰
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ ۱۲۱۰۰۸۶-۰۲ مدار الکتریکی ۲ کارشناسی سیاوش رجبی ۵/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۶ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۴ جمع
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۲۱۰۰۰۹-۰۳ الکترومغناطیس کارشناسی حمید رضا شاه دوستی ۲۹/۳/۹۷ ۹-۱۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۲۱۰۰۰۹-۰۴ الکترومغناطیس کارشناسی شعیب بابایی توسکی ۲/۴/۹۷ ۱۴:۰۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۲۱۱۰۰۴-۰۱ الکترونیک ۳ کارشناسی حمیدرضا قنبری خرم ۶/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۲۱۳۰۳۲-۰۱ ارتعاشات مکانیکی کارشناسی جواد پاینده پیمان ۳/۴/۹۷ ۱۶:۰۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۳۱۰۰۴۴-۰۱ پایگاه داده ها کارشناسی مه لقا افراسیابی ۲/۴/۹۷ ۱۱:۳۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۴۱۰۰۳۴-۰۱ اصول انجماد و ریخته گری کارشناسی احمد قادری حمیدی ۴/۴/۹۷ ۱۱-۱۳
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۵۱۰۰۳۱-۰۱ کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی کارشناسی هادی سبحانی
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۶۱۱۰۰۷-۰۱ حفاظت الکتریکی درسیستم های بیمارستانی کارشناسی سمیرا عباسی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۳۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۷۱۱۰۰۶-۰۱ معدنکاری سطحی کارشناسی حسام دهقانی ۳۰/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۷۱۱۰۰۸-۰۱ طراحی معادن کارشناسی ستار مهدوری ۳۰/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۷۱۱۰۰۸-۰۲ طراحی معادن کارشناسی ستار مهدوری ۳۰/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۷۱۱۰۰۸-۰۳ طراحی معادن کارشناسی ستار مهدوری ۳۰/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۱۱۵۰۰۴-۰۱ ریاضی ۲ کارشناسی لطف الله کریمی ۲۹/۳/۹۷ ۸-۱۰
۱۱۱۵۰۰۴-۰۲ ریاضی ۲ کارشناسی لطف الله کریمی ۲۹/۳/۹۷ ۸-۱۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۱۱۵۰۰۴-۰۳ ریاضی ۲ کارشناسی محمود پری پور ۲۹/۳/۹۷ ۸-۱۰
۱۱۱۵۰۰۴-۰۴ ریاضی ۲ کارشناسی محمود پری پور ۲۹/۳/۹۷ ۸-۱۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۱۱۵۰۰۴-۰۵ ریاضی ۲ کارشناسی وانیا خداکرمی ۳۰/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۱۱۱۵۰۰۴-۰۶ ریاضی ۲ کارشناسی وانیا خداکرمی ۳۰/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۱۱۵۰۰۴-۰۷ ریاضی ۲ کارشناسی محی الدین فلاحت ۳۰/۳/۹۷ ۱۲:۳۰
۱۱۱۵۰۰۴-۰۸ ریاضی ۲ کارشناسی محی الدین فلاحت ۳۰/۳/۹۷ ۱۲:۳۰
۱۱۱۵۰۰۴-۰۹ ریاضی ۲ کارشناسی محی الدین فلاحت ۳۰/۳/۹۷ ۱۲:۳۰
۱۱۱۵۰۰۴-۱۰ ریاضی ۲ کارشناسی وانیا خداکرمی ۳۰/۳/۹۷ ۱۱:۰۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۲۱۱۰۲۶-۰۱ الکترونیک ۲ کارشناسی حمیدرضا قنبری خرم
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۲۱۷۰۰۷-۰۱ قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی تحصیلات تکمیلی سیدمحمد عظیمی ۴/۴/۹۷ ۱۰:۳۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۳۱۰۰۴۵-۰۱ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال کارشناسی فرنوش فرزانه ۵/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۴۱۰۰۵۰-۰۱ اصول مهندسی سطح کارشناسی امید بیات ۲۹/۳/۹۷ ۱۰-۱۱
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۱۱۵۰۰۷-۰۲ ریاضی مهندسی کارشناسی محمدرضا رضائیان ۳/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۲۱۰۰۳۴-۰۱ تاسیسات الکتریکی کارشناسی عباس فتاحی می آبادی ۲/۴/۹۷ ۱۱-۱۲
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۲۱۶۰۰۷-۰۱ مدارهای زیست الکترونیک تحصیلات تکمیلی علیرضا کوکبی
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۳۱۰۰۱۱-۰۲ نظریه زبانها و ماشینها کارشناسی میرحسین دزفولیان ۰۰ ۰۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۴۱۲۰۲۴-۰۱ متالورژی سطوح وپوشش ها کارشناسی امید بیات ۲۹/۳/۹۷ ۱۴-۱۵
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۶۱۱۰۲۲-۰۱ تجزیه و تحلیل سیستمها کارشناسی امیر اخوان بی تقصیر ۳۰/۳/۹۷ ۸-۱۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۷۱۰۰۱۹-۰۱ کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه کارشناسی صابره نظری ۳/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۱۷۱۰۰۱۹-۰۲ کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه کارشناسی صابره نظری ۳/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۱۷۱۰۰۱۹-۰۳ کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه کارشناسی صابره نظری ۳/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۱۷۱۰۰۱۹-۰۴ کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه کارشناسی صابره نظری ۳/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۱۷۱۰۰۱۹-۰۶ کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه کارشناسی صابره نظری ۳/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ۱۷۱۱۰۴۴-۰۱ تحقیق در عملیات پیشرفته تحصیلات تکمیلی حسام دهقانی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۹ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ جمع
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۲۱۰۰۹۰-۰۱ سیگنال ها و سیستم ها(تجزیه و تحلیل) کارشناسی سیاوش رجبی ۱۰/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۳۱۰۰۳۹-۰۱ اصول طراحی کامپایلر کارشناسی محمدرضا آذریون ۳/۴/۹۷ ۹:۳۰
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۵۱۰۰۴۱-۰۱ کاتالیزورهای صنعتی کارشناسی مسعود وصالی ناصح ۴/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۷۱۰۰۳۱-۰۱ مبانی استخراج مواد معدنی کارشناسی مصطفی اسدی زاده ۳/۷/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۲۱۲۰۲۵-۰۱ سیستم های کنترل مدرن کارشناسی هادی دلاوری
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۲۱۲۰۲۸-۰۱ شناسایی سیستم تحصیلات تکمیلی جواد رضوانی
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۴۱۲۰۱۳-۰۱ عملیات حرارتی کارشناسی امید بیات ۲۹/۳/۹۷ ۱۱-۱۲
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۴۱۳۰۰۸-۰۱ تئوری فرآیندهای هیدرو و الکترومتالورژی تحصیلات تکمیلی مهدی پورعبدلی سردرود ۳/۴/۹۷ ۱۲-۱۳
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۴۱۴۰۰۹-۰۱ تغییر حالت های متالورژیکی تحصیلات تکمیلی امیر مومنی ۹/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۵۱۰۰۰۳-۰۱ شیمی آلی مهندسی شیمی کارشناسی مجید رضایی والا
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۶۱۱۰۱۸-۰۱ مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی کارشناسی علیرضا فلاحی ۶/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۷۱۰۰۲۷-۰۱ اقتصاد معدنی کارشناسی حسام دهقانی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۱۱۶۰۰۱-۰۱ فیزیک ۱ کارشناسی محمد آریاپور ۲/۴/۹۷ ۱۱-۱۲
۱۱۱۶۰۰۱-۰۵ فیزیک ۱ کارشناسی محمد آریاپور ۲/۴/۹۷ ۱۱-۱۲
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۱۱۶۰۰۱-۰۲ فیزیک ۱ کارشناسی مژگان نجفی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۱۱۶۰۰۱-۰۳ فیزیک ۱ کارشناسی مجتبی مظاهری ۳۰/۳/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۱۱۶۰۰۱-۰۴ فیزیک ۱ کارشناسی حمید یوسفی ۵/۴/۹۷ ۹-۱۳
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۳۱۱۰۰۹-۰۱ طراحی سیستمهای VLSI کارشناسی فرنوش فرزانه ۵/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ ۱۴۱۰۰۱۷-۰۱ خواص فیزیکی مواد۲ کارشناسی امید بیات ۲۹/۳/۹۷ ۳-۱۴
۱۴۱۰۰۳۹-۰۱ متالورژی فیزیکی مواد۲ کارشناسی امید بیات
۱۰ دو شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۸ جمع
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۲۱۰۰۰۵-۰۱ مدارهای الکتریکی ۱ کارشناسی قاسم علی پور ۱۱/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۲۱۰۰۹۸-۰۱ اصول سیستم های مخابراتی کارشناسی سیاوش رجبی ۱۰/۴/۹۷ ۱۲-۱۴
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۲۱۰۰۹۸-۰۲ اصول سیستم های مخابراتی کارشناسی حمید رضا شاه دوستی ۲/۴/۹۷ ۹-۱۰
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۳۱۰۰۱۵-۰۱ شبکه های کامپیوتری کارشناسی رضا محمدی ۲/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۵۱۰۰۲۵-۰۱ عملیات واحد۲ کارشناسی علی قنادزاده ۲/۴/۹۷ ۱۴:۰۰
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۶۱۱۰۰۴-۰۱ میکرو پروسسور۱ کارشناسی رسول باغبانی خضر لو ۰۰ ۰۰
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۷۱۰۰۲۵-۰۱ مبانی مکانیک سنگ کارشناسی نیما بابانوری ۱۱/۴/۹۷ ۱۱-۱۲
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۲۱۰۰۰۲-۰۳ برنامه سازی کامپیوتر کارشناسی محمدباقر خدابخشی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۲۱۰۰۰۲-۰۴ برنامه سازی کامپیوتر کارشناسی محمدباقر خدابخشی ۳۰/۳/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۲۱۳۰۳۸-۰۱ کنترل فازی کارشناسی سیدعلیرضا قریشی ۳۰/۳/۹۷ ۱۴-۱۶
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۳۱۰۰۱۰-۰۱ سیستمهای عامل کارشناسی میرحسین دزفولیان ۰۰ ۰۰
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۴۱۲۰۲۱-۰۱ تولید فلزات غیر آهنی ۱ کارشناسی صمد قاسمی ۵/۴/۹۷ ۸-۱۱
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۵۱۰۰۱۴-۰۱ ترمودینامیک مهندسی شیمی۲ کارشناسی ابوالفضل شجاعیان ۳/۴/۹۷ ۱۶-۱۸
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۷۱۰۰۰۷-۰۱ استاتیک کارشناسی حسام دهقانی ۲/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۷۱۱۰۱۴-۰۱ ریاضیات مهندسی پیشرفته تحصیلات تکمیلی وهاب سرفرازی ۴/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۳۱۰۰۰۸-۰۱ معماری کامپیوتر کارشناسی محسن احمدوند ۹/۴/۹۷ ۱۲-۱۳
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ ۱۷۱۰۰۱۸-۰۱ کارتوگرافی کارشناسی مصطفی اسدی زاده ۴/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۷۱۰۰۱۸-۰۳ کارتوگرافی کارشناسی مصطفی اسدی زاده ۴/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۱ سه شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ جمع
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۲۱۰۰۸۷-۰۱ الکترونیک ۱ کارشناسی شعیب بابایی توسکی ۷/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۲۱۰۰۸۷-۰۲ الکترونیک ۱ کارشناسی محمد حسین دوست محمدی ۱۰/۴/۹۷ ۱۱-۱۴
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۳۱۰۰۴۸-۰۱ روش پژوهش و ارائه کارشناسی حسن بشیری ۵/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۳۱۰۰۴۸-۰۲ روش پژوهش و ارائه کارشناسی حسن بشیری ۵/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۴۱۰۰۲۶-۰۱ ایستایی کارشناسی احسان خادمی ۲/۴/۹۷ ۱۲:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۵۱۰۰۲۴-۰۱ عملیات واحد۱ کارشناسی مجتبی رسته ۲/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۶۱۰۰۱۵-۰۱ زبان تخصصی مهندسی پزشکی کارشناسی شهریار جاماسب ۹/۴/۹۷ ۱۴:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۷۱۰۰۲۹-۰۱ زبان تخصصی معدن کارشناسی ستار مهدوری ۲/۴/۹۷ ۸-۱۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۱۱۵۰۰۵-۰۱ معادلات دیفرانسیل کارشناسی محمود خاکسار عشاق ۳۱/۳/۹۷
۱۱۱۵۰۰۵-۰۵ معادلات دیفرانسیل کارشناسی محمود خاکسار عشاق ۳۱/۳/۹۷
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۱۱۵۰۰۵-۰۲ معادلات دیفرانسیل کارشناسی محمود پری پور ۲/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۱۱۵۰۰۵-۰۳ معادلات دیفرانسیل کارشناسی محی الدین فلاحت ۴/۴/۹۷ ۱۰:۳۰
۱۱۱۵۰۰۵-۰۴ معادلات دیفرانسیل کارشناسی محی الدین فلاحت ۴/۴/۹۷ ۱۰:۳۰
۱۱۱۵۰۰۵-۰۶ معادلات دیفرانسیل کارشناسی محی الدین فلاحت ۴/۴/۹۷ ۱۰:۳۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۲۱۱۰۲۸-۰۱ مدارهای پالس و دیجیتال(تکنیک پالس) کارشناسی ابوذر تقی زاده سیاهکلرودی ۲/۴/۹۷ ۹:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۲۱۶۰۰۲-۰۱ مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) تحصیلات تکمیلی شعیب بابایی توسکی ۱۰/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۴۱۰۰۴۶-۰۱ اصول هیدرومتالورژی کارشناسی صمد قاسمی ۵/۴/۹۷ ۸-۱۱
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۴۱۲۰۰۸-۰۱ اصول استخراج فلزات ۲(هیدرومتالورژی) کارشناسی صمد قاسمی ۵/۴/۹۷ ۸-۱۱
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۴۱۴۰۱۹-۰۱ شکست تحصیلات تکمیلی امیر مومنی ۹/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۶۱۰۰۲۲-۰۱ تکنیک پالس کارشناسی ابوذر تقی زاده سیاهکلرودی ۲/۴/۹۷ ۹:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۲۱۰۰۰۹-۰۲ الکترومغناطیس کارشناسی شهریار جاماسب ۹/۴/۹۷ ۱۴:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۲۱۰۱۲۴-۰۱ میدان ها و امواج کارشناسی علی کلانترنیا ۶/۴/۹۷ ۱۴-۱۶
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۳۱۰۰۶۸-۰۱ سیستم های نهفته و بیدرنگ کارشناسی فرنوش فرزانه ۵/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۳۱۱۰۰۴-۰۱ انتقال داده ها کارشناسی محسن احمدوند ۹/۴/۹۷ ۱۲-۱۳
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۴۱۲۰۰۱-۰۱ انتقال مطالب علمی وفنی کارشناسی امیر مومنی ۹/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۷۱۱۰۰۷-۰۱ معدنکاری زیر زمینی کارشناسی ستار مهدوری ۳/۴/۹۷ ۱۱-۱۳
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ ۱۷۱۱۰۳۳-۰۱ چالزنی و انفجار پیشرفته تحصیلات تکمیلی حسام دهقانی ۲/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۲ چهار شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۰ جمع
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ ۱۱۱۱۰۰۹-۰۱ تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی حسین زارع ۳/۴/۹۷ ۱۰-۱۱
۱۱۱۱۰۰۹-۰۲ تفسیر موضوعی قرآن کارشناسی حسین زارع ۳/۴/۹۷ ۱۰-۱۱
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ ۱۱۱۱۰۰۶-۰۱ اخلاق اسلامی(مبانی ومفاهیم) کارشناسی حسین زارع ۳/۴/۹۷ ۱۰-۱۱
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ ۱۱۱۱۰۰۶-۰۲ اخلاق اسلامی(مبانی ومفاهیم) کارشناسی فائزه بالایی ۲/۴/۹۷ ۱۲:۰۰
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ ۱۲۱۲۰۰۲-۰۱ الکترونیک صنعتی کارشناسی علیرضا جهانگیری ۱۲/۴/۹۷ ۸:۰۰
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ ۱۱۱۱۰۰۷-۰۱ انقلاب اسلامی ایران کارشناسی علی رضایی ۶/۴/۹۷ ۸-۱۰
۱۱۱۱۰۰۷-۰۲ انقلاب اسلامی ایران کارشناسی علی رضایی ۶/۴/۹۷ ۸-۱۰
۱۱۱۱۰۰۷-۰۳ انقلاب اسلامی ایران کارشناسی علی رضایی ۶/۴/۹۷ ۸-۱۰
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ ۱۱۱۳۰۰۱-۰۱ زبان عمومی کارشناسی مهرداد مشکین فام ۱۱/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ ۱۴۱۳۰۰۴-۰۱ سینیتیک پیشرفته مواد تحصیلات تکمیلی اکبر حیدرپور ۵/۴/۹۷
۱۳ پنج شنبه ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ جمع
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۲۱۰۰۰۹-۰۱ الکترومغناطیس کارشناسی سیدعلیرضا قریشی ۴/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۳۱۲۰۴۸-۰۱ شبکه های بی سیم کارشناسی رضا محمدی ۴/۴/۹۷ ۱۳:۰۰
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۶۱۰۰۳۸-۰۱ ماشین های الکتریکی۱ کارشناسی ابوذر صمیمی ۱۰/۴/۹۷ ۱۱-۱۲
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۶۱۱۰۰۱-۰۱ ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب کارشناسی ابوذر صمیمی ۱۰/۴/۹۷ ۱۱-۱۲
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۷۱۱۰۰۵-۰۱ خدمات فنی ۲ کارشناسی ابوذر صمیمی ۱۰/۴/۹۷ ۱۲-۱۳
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۲۱۰۰۱۹-۰۱ سیستمهای کنترل خطی کارشناسی هادی دلاوری
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۳۱۰۰۴۳-۰۱ مدارهای الکتریکی کارشناسی ابوذر تقی زاده سیاهکلرودی ۳/۴/۹۷ ۹-۱۰
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۳۱۰۰۵۰-۰۱ ریزپردازنده و زبان اسمبلی کارشناسی مهدی سیفی پور ۱۲/۴/۹۷ ۱۱:۳۰
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۴۱۰۰۱۲-۰۱ ترمودینامیک مواد ۱ کارشناسی صمد قاسمی ۱۰/۴/۹۷ ۸-۱۱
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۵۱۰۰۶۰-۰۱ نانو تکنولوژی و کاربرد آن کارشناسی جابر یوسفی سیف ۶/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۷۱۰۰۰۶-۰۱ زمین شناسی ساختاری کارشناسی ستار مهدوری ۴/۴/۹۷ ۸-۱۰
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۷۱۰۰۰۶-۰۲ زمین شناسی ساختاری کارشناسی نیما بابانوری ۱۱/۴/۹۷ ۱۲-۱۳
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۱۱۵۰۰۶-۰۱ محاسبات عددی کارشناسی شیما شعبانی ۹/۴/۹۷ ۹-۱۰
۱۱۱۵۰۰۶-۰۲ محاسبات عددی کارشناسی شیما شعبانی ۹/۴/۹۷ ۹-۱۰
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۱۱۵۰۰۶-۰۳ محاسبات عددی کارشناسی جابر یوسفی سیف ۶/۴/۹۷ ۱۴-۱۶
۱۱۱۵۰۰۶-۰۴ محاسبات عددی کارشناسی جابر یوسفی سیف ۶/۴/۹۷ ۱۴-۱۶
۱۱۱۵۰۱۱-۰۱ محاسبات عددی کارشناسی جابر یوسفی سیف ۶/۴/۹۷ ۱۴-۱۶
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۲۱۷۰۰۲-۰۱ دینامیک سیستم های قدرت ۱ تحصیلات تکمیلی عباس فتاحی می آبادی ۴/۴/۹۷ ۱۱-۱۲
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۳۱۰۰۲۰-۰۱ مدارهای الکترونیکی کارشناسی مهدی سیفی پور ۱۲/۴/۹۷ ۱۲:۰۰
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ ۱۷۱۱۰۴۳-۰۱ مهندسی دیواره های شیب دار پیشرفته تحصیلات تکمیلی نیما بابانوری
۱۵ شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۲ جمع
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۲۱۰۰۵۷-۰۱ ماشین های الکتریکی مخصوص کارشناسی رمضانعلی نقی زاده ۱۰/۴/۹۷ ۱۵:۰۰
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۵۱۰۰۱۵-۰۱ شیمی فیزیک مهندسی شیمی کارشناسی جابر یوسفی سیف ۹/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۶۱۰۰۱۰-۰۱ اصول سیستمهای رادیولوژی و رادیو تراپی کارشناسی محمدرضا رضائیان ۱۰/۴/۹۷ ۸-۱۰
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۷۱۱۰۱۰-۰۱ حفر چاه و فضاهای زیر زمینی کارشناسی ستار مهدوری ۵۴/۹۷ ۸-۱۰
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۲۱۰۰۰۲-۰۵ برنامه سازی کامپیوتر کارشناسی نیما بابانوری ۱۱/۴/۹۷ ۱۰-۱۱
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۳۱۰۰۰۳-۰۱ برنامه سازی پیشرفته کارشناسی محمدرضا آذریون ۶/۴/۹۷ ۱۰:۳۰
۱۳۱۰۰۰۳-۰۲ برنامه سازی پیشرفته کارشناسی محمدرضا آذریون ۶/۴/۹۷ ۱۰:۳۰
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۴۱۰۰۴۲-۰۱ عیوب قطعات ریختگی کارشناسی احمد قادری حمیدی ۹/۴/۹۷ ۱۱-۱۳
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۴۱۲۰۲۰-۰۱ فولادسازی کارشناسی مهدی پورعبدلی سردرود ۱۰/۴/۹۷ ۱۱-۱۲
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۴۱۳۰۰۵-۰۱ روش های نوین مطالعه مواد تحصیلات تکمیلی اکبر حیدرپور ۴/۴/۹۷
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۵۱۰۰۱۲-۰۱ موازنه انرژی ومواد کارشناسی ابوالفضل شجاعیان ۱۱/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۵۱۰۰۱۲-۰۲ موازنه انرژی ومواد کارشناسی ابوالفضل شجاعیان ۱۱/۴/۹۷ ۱۰-۱۲
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۶۱۰۰۳۴-۰۱ فیزیولوژی کارشناسی ناصر میررازی ۰ ۰
۱۶۱۰۰۳۴-۰۲ فیزیولوژی کارشناسی ناصر میررازی ۰ ۰
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۲۱۰۰۰۱-۰۱ زبان تخصصی برق کارشناسی شهریار جاماسب ۱۲/۴/۹۷ ۱۴:۰۰
۱۲۱۰۰۰۱-۰۲ زبان تخصصی برق کارشناسی شهریار جاماسب ۱۲/۴/۹۷ ۱۴:۰۰
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۲۱۰۰۰۲-۰۶ برنامه سازی کامپیوتر کارشناسی جواد پاینده پیمان ۶/۴/۹۷ ۱۲-۱۳
۱۴۱۰۰۳۲-۰۱ مبانی و برنامه سازی کامپیوتر کارشناسی جواد پاینده پیمان ۶/۴/۹۷ ۱۲-۱۳
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۲۱۰۱۰۰-۰۱ سیستم های دیجیتال۲(معماری کامپیوتر) کارشناسی علیرضا کوکبی ۴/۴/۹۷ ۱۱:۰۰
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۲۱۳۰۱۳-۰۱ طراحی اجزاء ۲ کارشناسی نعیمه فخار ۱۱/۴/۹۷ ۱۰:۰۰
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۴۱۰۰۱۱-۰۱ شیمی فیزیک مواد کارشناسی اکبر حیدرپور ۴/۴/۹۷
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ ۱۷۱۰۰۱۱-۰۱ ترمودینامیک کارشناسی صابره نظری ۵/۴/۹۷ ۱۲-۱۳:۳۰
۱۶ یک شنبه ۱۳۹۷.۰۴.۰۳ جمع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *