زمانبندی رسیدگی به اعتراضات امتحانی ( آخرین بروز رسانی =تا ۸ بهمن)

نام درس نام استاد تاریخ امتحان تاریخ و ساعت رسیدگی حضوری
ریاضی ۱ کریمی لطف الله ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴ تا ۱۶
ریاضی ۱ فلاحت محی الدین ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰
ریاضی ۱ پری پور محمود ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴ تا ۱۶
ریاضی ۱ خداکرمی وانیا ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰ تا ۱۱
ریاضی ۱ خاکسار عشاق محمود ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۸ تا ۱۰
ریاضی مهندسی شجاعیان ابوالفضل ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۴ تا ۱۶
ریاضی مهندسی رجبی سیاوش ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۱/۶ ساعت ۹ تا ۱۱
ریاضی مهندسی کریمی لطف الله ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ دوشنبه ۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲
ریاضی مهندسی پری پور محمود ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ دوشنبه ۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰
سیگنال ها و سیستم ها(تجزیه و تحلیل) رجبی سیاوش ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۱/۶ ساعت ۱۱ تا ۱۳
اصول سیستم های مخابراتی شاه دوستی حمید رضا ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰
مخابرات دیجیتال رجبی سیاوش ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۱/۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲
کنترل غیر خطی دلاوری هادی ۱۳۹۷.۱۰.۲۲
بهره برداری از سیستم های قدرت فتاحی می آبادی عباس ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا بابایی توسکی شعیب ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰ تا ۱۲
نظریه زبانها و ماشینها دزفولیان میرحسین ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
مبانی هوش محاسباتی افراسیابی مه لقا ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۰
خواص مکانیکی مواد۱ طولمی نژاد بهزاد ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴
خواص مکانیکی مواد۲ مومنی امیر ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ ساعت ۱۱ تا ۱۲
ایستایی فخار نعیمه ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۰
مکانیک مواد خادمی احسان ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ دوشنبه ۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱
ملاحظات زیست محیطی و بازیافت مواد(استخراج) صادقی نیما ۱۳۹۷.۱۰.۲۲
عملیات واحد۲ وصالی ناصح مسعود ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰
سینتیک و طرح راکتور پیشرفته مدی بیژن ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ ساعت۱۰
انتقال جرم پیشرفته وصالی ناصح مسعود ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱
مدارهای الکتریکی۱ عباسی سمیرا ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۴
مخابرات آنالوگ ودیجیتال کلانترنیا علی ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷
استاتیک سرفرازی وهاب ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲
مقاومت مصالح بابانوری نیما ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰
مبانی مکانیک سنگ بابانوری نیما ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ روز ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱
کنترل زمین و نگهداری اسدی زاده مصطفی ۱۳۹۷.۱۰.۲۲ یکشنبه ۹۷/۱۱/۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲
طراحی سیستم های ریزپردازنده ای کوکبی علیرضا ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱
طراحی ماشین به کمک کامپیوتر پاینده پیمان جواد ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰
مدارهای منطقی احمدوند محسن ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات فرهانچی مجتبی ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰
اصول شکل دهی مواد۱ مومنی امیر ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ ساعت ۱۰ تا ۱۱
تئوری نابجایی ها مومنی امیر ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰ تا ۱۱
شیمی فیزیک مهندسی شیمی یوسفی سیف جابر ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰
سیستم های کنترل خطی خدابخشی محمدباقر ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰
کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه نظری صابره ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲ تا ۱۳
فرآیندهای تولید کک گندله و سیمان نظری صابره ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱ تا ۱۳
چالزنی و انفجار دهقانی حسام ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲
ریاضیات مهندسی پیشرفته سرفرازی وهاب ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ سه شنبه ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰ تا ۱۲
آمار واحتمالات مهندسی حمیدی امید ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۰ تا ۱۲
ماشین های الکتریکی ۱ فتاحی می آبادی عباس ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴
ماشین های الکتریکی ۲ فتاحی می آبادی عباس ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵
کنترل صنعتی خدابنده مهدی ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰ تا ۱۲
شبکه های کامپیوتری داعی محمدحسن ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۸
الکترونیک دیجیتال فرزانه فرنوش ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲
یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی حسینی کیا عاطفه السادات ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ دوشنبه ۹۷/۱۱/۸ ساعت ۱۳ تا ۱۴
شیمی فیزیک مواد حیدرپور اکبر ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲
ترمودینامیک مواد ۱ مظاهری رودبالی یوسف ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶
ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱ شجاعیان ابوالفضل ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶
ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱ یوسفی سیف جابر ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰
تصفیه آب و فاضلاب وصالی ناصح مسعود ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸ تا ۱۰
فیزیک پزشکی عباسی سمیرا ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴
مباحث ویژه در پردازش تصویر رضائیان محمدرضا ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱
کانی شناسی توصیفی نظری صابره ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲ تا ۱۳
سنگ شناسی جدیری شکری بهشاد ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱
معدنکاری سطحی پیشرفته دهقانی حسام ۱۳۹۷.۱۰.۲۴ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴ تا ۱۶
برنامه سازی کامپیوتر زارعی فرزانه ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ ساعت ۱۴:۳۰
پردازش سیگنالهای دیجیتال(ارشد) علی پور قاسم ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰
شبکه های مخابراتی رجبی سیاوش ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ شنبه ۹۷/۱۱/۶ ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰
سیستم های کنترل چند متغیره خدابنده مهدی ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲
تئوری جامع ماشین های الکتریکی موسوی سید محمد مهدی ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ ساعت ۱۰
برنامه سازی پیشرفته آذریون محمدرضا ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۵
طراحی الگوریتمها امیری فاطمه ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۱ تا ۱۲
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی امیری فاطمه ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۱ تا ۱۲
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی فتحیان محسن ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۵:۳۰
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی بشیری حسن ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲
هوش مصنوعی و سیستم های خبره امیری فاطمه ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۱ تا ۱۲
شیمی عمومی۱ رضایی والا مجید ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ یکشنبه۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۹
شیمی عمومی۱ سلطانی فعله گری فرزانه ۱۳۹۷.۱۰.۲۵  شنبه ۹۷/۱۱/۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲
شیمی عمومی۱ بلالی معصومه ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱
اصول پیرومتالورژی قاسمی صمد ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ یکشنبه۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۸ تا ۱۰
متالورژی پودر پیشرفته قادری حمیدی احمد ۱۳۹۷.۱۰.۲۵
شیمی عمومی مهندسی شیمی رضایی والا مجید ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ یکشنبه۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵
انتقال جرم وصالی ناصح مسعود ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ یکشنبه۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱
کنترل فرآیندهای ۱ مدی بیژن ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ ساعت ۱۰
مدارهای الکتریکی۲ خدابخشی محمدباقر ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۰
مبانی کانه آرایی اشتری پدرام ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۰ تا ۱۲
بارگیری و انتقال مواد دهقانی حسام ۱۳۹۷.۱۰.۲۵ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲
مدار الکتریکی ۲ دوست محمدی محمد حسین ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ ساعت ۱۳ تا ۱۴
ابزار دقیق رضوانی جواد ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۸ تا ۱۰
ریزسیستم ها و ریزمولدها عظیمی سیدمحمد ۱۳۹۷.۱۰.۲۶
ساختمان های داده امیری فاطمه ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲
سیستمهای عامل دزفولیان میرحسین ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
پایگاه داده ها افراسیابی مه لقا ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰/۳۰
مبانی مهندسی برق بیات پژمان ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰
بلور شناسی و آزمایشگاه قادری حمیدی احمد ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۹ الی ۱۱
تولید فلزات غیرآهنی ملکی فریبا ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰۹/۳۰ الی ۱۱/۳۰
موازنه انرژی ومواد شجاعیان ابوالفضل ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکانیک سیالات پیشرفته بهرامیان علیرضا ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ سه شنبه ۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱ الی ۱۲/۳۰
طراحی پایه و تفصیلی فرایندهای شیمیایی رسته مجتبی ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰
مدارهای منطقی باغبانی خضر لو رسول ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲
حسگرهای زیستی جاماسب شهریار ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ شنبه ۹۷/۱۱/۶ ساعت ۱۵
ترمودینامیک اشتری پدرام ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۲ تا ۱۴
زمین شناسی اقتصادی جدیری شکری بهشاد ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲
مبانی اکتشاف مواد معدنی جدیری شکری بهشاد ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲
مکانیک سنگ پیشرفته بابانوری نیما ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱
روشهای عددی پیشرفته در معادن بابانوری نیما ۱۳۹۷.۱۰.۲۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱
اندیشه اسلامی ۱(مبدا ومعاد) روحی رحمت الله ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰
اندیشه اسلامی ۱(مبدا ومعاد) سبحانی جلال ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰ الی ۱۲
اندیشه اسلامی ۱(مبدا ومعاد) عزیزیان مصلح میثم ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ پنجشنبه ۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰ الی ۱۲
اندیشه اسلامی ۱(مبدا ومعاد) منصوری محسن ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۷/۳۰ الی ۸/۱۵
اندیشه اسلامی ۲(نبوت و امامت) احمدی محرمعلی ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ ساعت ۱۰
تاریخ تحلیلی صدر اسلام حسینی یمین سید کمال ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۸ الی ۹
دانش خانواده و جمعیت بالایی فائزه ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰ الی ۱۲
دانش خانواده و جمعیت زارع حسین ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ پنجشنبه ۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۹ الی ۱۰
مهارت های زندگی دانشجویی لطفی ماهر ناهید ۱۳۹۷.۱۰.۲۷ پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۱/۳۰الی ۱۲/۳۰
الکترونیک ۳ تقی زاده سیاهکلرودی ابوذر ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ یکشنبه ۹۷/۱۱/۷ ساعت ۹
سیستم های کنترل مدرن دلاوری هادی ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱
زبان تخصصی بشیری حسن ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲
تحلیل و طراحی سیستم ها بشیری حسن ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲
فولادسازی پورعبدلی سردرود مهدی ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۳
مکانیک سیالات ۱ بهرامیان علیرضا ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰
مکانیک سیالات ۱ رسته مجتبی ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ دوشنبه ۹۷/۱۱/۸ ساعت ۱۰
فرآیندهای پالایش رسته مجتبی ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ یکشنبه ۹۷/۱۱/۷ ساعت ۱۰
ریاضیات پیشرفته سبحانی هادی ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰
تکنیک پالس تقی زاده سیاهکلرودی ابوذر ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ یکشنبه ۹۷/۱۱/۷ ساعت ۱۰
تجزیه و تحلیل سیستمها خدابخشی محمدباقر ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ شنبه ۹۷/۱۱/۶ ساعت ۹
کارتوگرافی اسدی زاده مصطفی ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ دوشنبه ۹۷/۱۱/۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲
زبان تخصصی معدن مهدوری ستار ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ ساعت ۹ تا ۱۰
ژئوتکنیک سرفرازی وهاب ۱۳۹۷.۱۰.۳۰ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱ ساعت ۱۴ تا ۱۶
فیزیک ۲ خامه چی معصومه ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۰ تا ۱۱
فیزیک ۲ جلالی مولا زهرا ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱
فیزیک ۲ مظاهری مجتبی ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹ تا ۱۱
فیزیک ۲ نجفی مژگان ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ ساعت ۹
فیزیک ۲ یوسفی حمید ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ شنبه ۹۷/۱۱/۶ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲
سیستمهای کنترل خطی دلاوری هادی ۱۳۹۷.۱۱.۰۱
سیستمهای کنترل خطی عظیمی سیدمحمد ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ چهارشنبه ۹۷/۱/۳ ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰
آشنایی با مهندسی برق رضوانی جواد ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ دوشنبه ۹۷/۱۱/۸ ساعت ۸ تا ۱۰ در محل آزمایشگاه کنترل خطی طبقه همکف
مبدلهای داده مجتمع تقی زاده سیاهکلرودی ابوذر ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ یکشنبه ۹۷/۱۱/۷ ساعت ۱۱
بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت نقی زاده رمضانعلی ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۵
اصول طراحی کامپایلر زارعی فرزانه ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ ساعت ۱۴:۳۰
سینتیک مواد صادقی نیما ۱۳۹۷.۱۱.۰۱
نفوذ در جامدات بیات امید ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ یکشنبه ۹۷/۱۱/۷ ساعت ۱۴ تا ۱۶
انتقال حرارت۲ سبحانی هادی ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۹/۳۰
طرح و اقتصاد کارخانه رسته مجتبی ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی رضائیان محمدرضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ دوشنبه ۹۷/۱۱/۸ ساعت ۸ تا ۱۰
اصول و کلیات مدیریت آصف پور وکیلیان مهناز ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ ساعت ۱۰:۳۰
خواص مواد مهندسی قاسمی صمد ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ شنبه ۹۷/۱۱/۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲
روش های تجزیه مواد معدنی رضایی والا مجید ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ دوشنبه ۹۷/۱۱/۸ ساعت ۹
تهویه در معادن مهدوری ستار ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ دوشنبه ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۹ تا ۱۰
معدنکاری زیر زمینی پیشرفته مهدوری ستار ۱۳۹۷.۱۱.۰۱ سه شنبه ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۹ تا ۱۰
طراحی مدارهای مجتمع خطی کوکبی علیرضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱ تا ۱۲
طراحی و انتخاب مواد مهندسی طولمی نژاد بهزاد ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴
جبر خطی عظیمی سیدمحمد ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶ تا ۱۷
برنامه سازی کامپیوتر مدی بیژن ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰
مدارهای الکتریکی نادریان سبحان ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱
مدارهای الکتریکی فلاحی علیرضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰
الکترومغناطیس شاه دوستی حمیدرضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۸/۳۰تا ۹/۳۰
آناتومی رمضانی مهدی ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت۱۰
الکترومغناطیس بابایی توسکی شعیب ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰ تا ۱۲
آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد حیدرپور اکبر ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶
زمین شناسی ساختاری بابانوری نیما ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲
مهندسی اینترنت محمدی رضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰
خوردگی و حفاظت مواد بیات امید ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴ تا ۱۵
ریاضیات گسسته فلاحت محی الدین ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰/۳۰
ریاضیات گسسته امیری فاطمه ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱ تا ۱۲
ابزار دقیق پیشرفته خدابنده مهدی ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ تا ۱۲
استخراج فلزات نادر پورعبدلی سردرود مهدی ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲
اقتصاد مهندسی رسته مجتبی ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰
مبانی مهندسی پلیمر سبحانی هادی ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱
خدمات فنی۱ اسدی زاده مصطفی ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲
سیگنالها و سیستم ها ترکمنی راضیه ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵
بهداشت عمومی آصف پور وکیلیان مهناز ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱
کنترل ربات قریشی سیدعلیرضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۲ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲
روش پژوهش و ارائه افراسیابی مه لقا ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱
معادلات دیفرانسیل پری پور محمود ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲
معادلات دیفرانسیل خاکسار عشاق ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲
معادلات دیفرانسیل کریمی لطف الله ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۸ تا ۱۰
استاتیک و مقاومت مصالح خادمی احسان ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱
روش های شناسایی و آنالیز مواد طولمی نژاد بهزاد ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴
عیوب قطعات ریختگی قادری حمیدی احمد ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۹ تا ۱۱
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۲ عظیمی سیدمحمد ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰ تا ۱۱/۳۰
فیزیک الکترونیک بابایی توسکی شعیب ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶
الکترونیک۲ خدابخشی محمدباقر ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰
طراحی معادن مهدوری ستار ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶ تا ۱۷
عملیات واحد۱ رسته مجتبی ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰
ریزپردازنده و زبان اسمبلی محمدرضا آذریون ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹
استاتیک و مقاومت مصالح فخار نعیمه ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰
روش پژوهش و ارائه بشیری حسن ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ تا ۱۱
الکترونیک۱ جاماسب شهریار ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱ نقی زاده رمضانعلی ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۵ تا ۱۷
خزش طولمی نژاد بهزاد ۱۳۹۷.۱۱.۰۳ شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴
زبان عمومی مشکین فام مهرداد ۱۳۹۷.۱۱.۰۴ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰
زبان عمومی قادری علی اصغر ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴ تا۱۵
زبان عمومی ایزدی الهام ۱۳۹۷.۱۱.۰۴ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۸/۳۰ تا ۹/۳۰
زبان عمومی میرطلایی مائده السادات ۱۳۹۷.۱۱.۰۴ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۸/۳۰ تا ۹/۳۰
انقلاب اسلامی ایران شاه نظری علی ۱۳۹۷.۱۱.۰۴
تفسیر موضوعی قرآن زارع حسین ۱۳۹۷.۱۱.۰۴ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲
آشنایی با دفاع مقدس شالبافیان امیر ۱۳۹۷.۱۱.۰۴ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۸ تا ۹
اخلاق اسلامی بالایی فائزه ۱۳۹۷.۱۱.۰۴ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲ تا ۱۴
اخلاق اسلامی زارع حسین ۱۳۹۷.۱۱.۰۴ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲
فارسی عمومی سهرابی مرضیه ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲
فارسی عمومی رضایی شعبان کمال ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۸
فارسی عمومی قاسمی طاهره ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ تا ۱۲
فارسی عمومی عبادی سعید ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰
فارسی عمومی بابایی سرور فاطمه ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰
محاسبات عددی شعبانی شیما ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ تا ۱۱
زبان تخصصی برق جاماسب شهریار ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴
سیستم های دیجیتال ۱(مدارهای منطقی) دوست محمدی محمد حسین ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
سیستم های دیجیتال۲(معماری کامپیوتر) کوکبی علیرضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱
الکترونیک صنعتی موسوی سید محمد مهدی ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
مباحث ویژه در کنترل(ارشد) دلاوری هادی ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰
معماری کامپیوتر احمدوند محسن ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال احمدوند محسن ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰
تجارت الکترونیکی محمدی رضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲ تا ۱۳
متالورژی فیزیکی مواد۱ قادری حمیدی احمد ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ تا ۱۲
بازیافت مواد فلزی صادقی نیما ۱۳۹۷.۱۱.۰۶
ترمودینامیک پیشرفته مواد(شناسایی) حیدرپور اکبر ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷
شیمی تجزیه یوسفی سیف جابر ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲
استاتیک و مقاومت مصالح ورشوی جاغرق پیام ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰
طراحی فرآیندهای صنایع گاز شجاعیان ابوالفضل ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶
زبان تخصصی مهندسی پزشکی جاماسب شهریار ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴
اصول تصویر نگاری پزشکی رضائیان محمدرضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸ تا ۱۰
میکرو پروسسور۱ باغبانی خضر لو رسول ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱ تا ۱۲
مبانی استخراج مواد معدنی اسدی زاده مصطفی ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۸ تا ۱۰
معدنکاری زیر زمینی مهدوری ستار ۱۳۹۷.۱۱.۰۶ یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷
ریاضی ۲ کریمی لطف الله ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۸ تا ۱۰
ریاضی ۲ خداکرمی وانیا ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ چهارشنبه ۹۷//۱۱/۱۰ ساعت ۹ تا ۱۰
ریاضی ۲ خاکسار عشاق محمود ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱ تا ۱۳
ریاضی ۲ پری پور محمود ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰ تا ۱۲
ریاضی مهندسی باغبانی خضر لو رسول ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱ تا ۱۲
فیزیک ۱ جلالی مولا زهرا ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰ تا۱۲
فیزیک ۱ مظاهری مجتبی ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲
فیزیک ۱ یوسفی حمید ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲(برق) ۱۴ تا ۱۶(پزشکی)
فیزیک ۱ نجفی مژگان ۱۳۹۷.۱۱.۰۷
فیزیک ۱ فیاض وحید ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۸
مدارهای الکتریکی ۱ علی پور قاسم ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰
مدارهای الکتریکی ۱ موسوی سید محمد مهدی ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰
الکترونیک ۱ بابایی توسکی شعیب ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰ تا ۱۲
مدارهای مخابراتی شاه دوستی حمید رضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۹:۳۰ تا۱۰:۳۰
الکترونیک ۲ دوست محمدی محمد حسین ۱۳۹۷.۱۱.۰۷
الکترونیک ۲ قنبری خرم حمیدرضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۷
شناسایی سیستم رضوانی جواد ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۸ تا۱۰
سنسورهای ربات ورشوی جاغرق پیام ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰
توزیع انرژی الکتریکی فتاحی می آبادی عباس ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳
مباحث ویژه( سنجش از راه دور) شاه دوستی حمید رضا ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۸:۳۰ تا۹:۳۰
امنیت شبکه داعی محمدحسن ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸
اقتصاد مهندسی سلیمانی رسول ۱۳۹۷.۱۱.۰۷
متالورژی فیزیکی مواد۲ بیات امید ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۵ تا ۱۶
عملیات حرارتی بیات امید ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳ تا ۱۵
مواد پیشرفته پورعبدلی سردرود مهدی ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ سه شنبه ۹۷/۱۱/۹ ساعت ۱۱ تا ۱۲
تئوری فرایندهای پیرومتالورژی(استخراج) قاسمی صمد ۱۳۹۷.۱۱.۰۷
مهندسی سطح پیشرفته بیات امید ۱۳۹۷.۱۱.۰۷
مدیریت و کارآفرینی در مهندسی آصف پور وکیلیان مهناز ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۱
زمین شناسی عمومی جدیری شکری بهشاد ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱
روش و ارائه ی تحقیق جدیری شکری بهشاد ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ سه شنبه ۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱
نقشه برداری معدنی مهدوری ستار ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۹ تا ۱۰
تحلیل ریسک دهقانی حسام ۱۳۹۷.۱۱.۰۷ دوشنبه ۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *